از شما بازدید کننده محترم دعوت می کنیم چنانچه خاطراتی از حضرت آیت الله سید حسن ابطحی رضوان الله تعالی علیه دارید و می خواهید آن را برای مطالعه سایرین و بجا ماندن در حافظه تاریخ٬ ثبت نمایید در این صفحه آن را با قلم خودتان بنویسید.