۲۴ محرم ۱۴۲۴ قمری ـ ۸ فروردین ۱۳۸۲ شمسی ـ جلسه چهاردهم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۱۷ محرم ۱۴۲۴ قمری ـ ۱ فروردین ۱۳۸۲ شمسی ـ جلسه سیزدهم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۲۶ ذی الحجه ۱۴۲۳ قمری ـ ۹ اسفند ۱۳۸۱ شمسی ـ جلسه دوازدهم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۱۹ ذی الحجه ۱۴۲۳ قمری ـ ۲ اسفند ۱۳۸۱ شمسی ـ جلسه یازدهم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۱۲ ذی الحجه ۱۴۲۳ قمری ـ ۲۵ بهمن ۱۳۸۱ شمسی ـ جلسه دهم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۵ ذی الحجه ۱۴۲۳ قمری ـ ۱۸ بهمن ۱۳۸۱ شمسی – جلسه نهم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۲۷ ذی القعده ۱۴۲۳ قمری ـ ۹ بهمن ۱۳۸۱ شمسی ـ جلسه هشتم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۲۰ ذی القعده ۱۴۲۳ قمری ـ ۲ بهمن ۱۳۸۱ شمسی ـ جلسه هفتم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۱۳ ذی القعده ۱۴۲۳ قمری ـ ۲۷ دی ۱۳۸۱ شمسی ـ جلسه ششم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید

 

 

۶ ذی القعده ۱۴۲۳ قمری – ۷ بهمن ۱۳۸۱ شمسی – جلسه پنجم اعتقادات

 

جهت دانلود و یا پخش آنلاین کلیک کنید